หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินี สงขลา จัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 ภายใต้หัวข้อ "พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯชาวสงขลา"

    เมื่อวันที่ 23ธ.ค.59 ที่โรงแรมพาวิลเลี่ยน สงขลา อ.เมืองสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่วงชาติ พ.ศ. 2556 และเยี่ยมชมนิทรรศการการเผยแพร่ ภายใต้หัวข้อ “พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯชาวสงขลา” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลเจ้าของเอกสารในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 200 คนได้รับทราบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดเหมายเหตุ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมืภาค โดยเฉพาะการทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2548 การส่งมอบเอกสารราชการที่พ้นกระแสการปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น

นางสาวกรพินธ์ ทวีตา หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ กล่าวว่า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปกร ได้ดำเนินงานเพื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายแห่งชาติ พ.ศ.2556 เป็นโครงการนำร่องทั้ง 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด สำหรับภาคใต้ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินี สงขลา ได้ร่วมกับเครือข่าย จัดนิทรรศการด้านจดหมายเหตุ อาทิ หอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยคุณจรัส จันทร์พรหมรัตน์ คุณอนันต์ คำเรืองศรี หน่วยงานในสังกัดศิลปากรที่ 13 สงขลา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขาในภาคใต้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯ ชาวสงขลา” โดยนำภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นในภาคใต้ หนังสือที่ระลึกและหนังสือเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ปกวารสารต่าง ๆ มาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับชมอีกด้วย...

จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว

 

นัดยูเอ็มแอล

 

 

ข่าวประจำวัน