สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และ แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมจังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

                ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่ และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม “โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการฯ และบริษัท เดอะครีเอจี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและจังหวัดสงขลาได้ลงนามเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเป็นสีเขียวตามกรอบแผนงาน โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle: IMT – GT) ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่อง

 


สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการสำรวจและรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่ และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม , ร่วมจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและร่วมจัดประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาให้กับ                    ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการฯ ที่จังหวัดสงขลาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต//...

ยุสรา  วาจิ//ข่าว – ภาพ

23 ธ.ค.59

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

 

นัดยูเอ็มแอล

 

 

ข่าวประจำวัน